Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Flint & Phillip

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

1.1 Onder ‘Flint & Phillip’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, met KvK nummer: 71570454. BTW nummer: NL001265290B69. Email: info@flintandphillip.nl Website: www.flintandphillip.nl
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.flintandphillip.nl of www.flintandphillip.com een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.flintandphillip.nl of www.flintandphillip.com en op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Flint & Phillip behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Flint & Phillip zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een klant een bestelling plaatst via de webshop op www.flintandphillip.nl of www.flintandphillip.com. Indien het product voorradig is, krijgt de klant per e-mail de orderbevestiging, inclusief eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, tot dat de betaling bij Flint & Phillip binnen is, door de klant ‘gereserveerd’. Flint & Phillip heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
3.3 De klant en Flint & Phillip komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Flint & Phillip gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.4 Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail te sturen naar info@flintandphillip.nl Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging als juist erkent.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 Flint & Phillip acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
– Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Artikel 5 Aanbod

5.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
5.2 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Flint & Phillip met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Flint & Phillip garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
5.3 Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevens op de site, dan dient hierover direct na levering contact te worden opgenomen met info@flintandphillip.nl. Indien uw klacht gegrond is zal Flint & Phillip passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
5.5 Flint & Phillip kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.6 Flint & Phillip zal gebruikerssporen zo goed mogelijk weergeven al dan niet fotograferen. Eventuele noemenswaardig mankementen zullen worden weergeven bij de product informatie. In alle gevallen is Flint & Phillip niet aansprakelijk en of verantwoordelijk voor onduidelijke mankementen; zoals onstabiele verbindingen, deuken, krasjes of normale slijtage. Houdt er rekening mee dat hout altijd zal blijven werken, vooral bij schommelingen tussen koude en warme, en droge en vochtige omgevingen. Voor eventuele toekomstige werkingen is Flint & Phillip niet verantwoordelijk. Wanneer wij actieve houtwormschade opmerken, behandelen wij de meubels met een bestrijdingsmiddel, echter houtwormvrije garantie kunnen wij niet geven. Afwijkingen aan het geleverde betreffende: kleur, slijtvastheid, structuur e.d. welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op schadevergoeding beperken of uitsluiten. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de geur van een meubelstuk of de materialen van een meubel, gezien dit praktisch onmogelijk is. Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervalt de aansprakelijkheid. Klachten op producten dienen direct na ontvangst te worden gemeld.

Artikel 6 Prijzen en Betalingen

6.1 Alle door Flint & Phillip vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 Flint & Phillip behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. Mede als de afstand tot de plaats van bezorging. Het kan voorkomen dat bij een bestelling van meerdere items de verzendkosten verhoogd worden vanwege de gezamenlijke omvang of het gezamenlijke gewicht.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– Directe betaling via iDEAL
– Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief
verzendkosten over op bankrekening IBAN NL18 ABNA 0822 8617 12 ten name van Flint & Phillip, onder vermelding van het factuurnummer. De bestelling wordt verwerkt op het moment dat de betaling bij Flint & Phillip ontvangen is. Binnen een termijn van maximaal 5 werkdagen moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Flint & Phillip zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Flint & Phillip.
– Cadeaubon / Shoptegoed is niet inwisselbaar voor contant geld.

6.6 Kortingsactie ‘zomer’: €100,- korting bij minimale besteding van €650,- op meubels in de productcategorieën: Meubels; exclusief verzendkosten. Bezorging alleen in de randstad, (bv. Utrecht/Amsterdam), eventuele meer kosten van transport worden later berekend. Bezorging kan ook via een transport bedrijf verlopen, extra kosten hiervan zijn voor de klant. Actie is geldig tot en met 31 augustus 2022. Het is niet mogelijk items te retourneren.

Artikel 7 Verzendkosten

7.1 De verzendkosten binnen Nederland bedragen €8.25 voor pakketpost. De verzendkosten voor buitenlandse bestellingen worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. Buitenlandse bestelling kunnen alleen worden aangeboden na overleg met Flint & Phillip. Hiervoor maakt Flint & Phillip gebruik van de diensten van PostNL. Grotere artikelen worden bezorgd door Brenger.
7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

7.3 Bij ons kunt u kiezen uit twee mogelijkheden; afhalen of laten bezorgen. Om uw meubel af te halen of om in onze showroom te kijken kunt u ons hieronder een bericht sturen. Afhalen kan vrijwel alle dagen van de week, wel graag in overleg. Tevens heeft u dan de mogelijkheid om in onze opslag te neuzen naar meer vintage items.
Naast afhalen is het ook mogelijk om uw bestelling te laten bezorgen via Brenger, u kunt zelf inplannen wat voor u het beste uitkomt en de betaling via Brenger regelen. Wij bereiden uw items goed voor op het transport, en melden het u zodra het item is opgehaald. De verzendkosten zijn afhankelijk van waar u woont.

Wij bezorgen ook zelf! Wilt u een meubelstuk graag persoonlijk thuisbezorgd krijgen, kunt u hiervoor kiezen bij het afrekenen. Ons standaard tarief is €59,- Dit tarief geldt alleen als wij het transport kunnen combineren, mocht dit niet het geval zijn kan er een kilometerheffing volgen van €0,75 cent per kilometer. Vraag voor het bestellen eerst even naar de mogelijkheden zodat u niet voor verassingen komt te staan. Wij doen ons best uw meubel zo snel mogelijk en voor het meest gunstige tarief te bezorgen.

Let op: bezorgen is tot aan de stoep voor de voordeur. Mocht een meubel naar boven moeten, is het handig om ervoor te zorgen dat (afhankelijk van de afmeting natuurlijk) u hulp heeft om te tillen.

Kleinere pakketten kunnen via pakketdiensten zoals PostNL of DPD worden verzonden. Pakketten worden naar afhaallocaties gestuurd. Mocht u dat het pakket naar uw huisadres wordt gestuurd kan dit natuurlijk, extra kosten zijn dan voor uw rekening.

Artikel 8 Levering

8.1 De levering van de producten wordt meestal direct in gang gezet nadat Flint & Phillip de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen. Binnen Nederland leveren we de bestelde producten in principe zo snel mogelijk in overleg en na betaling op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is
aangegeven. De vermeldde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van Flint & Phillip.
8.2 Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De betaling zal dan binnen 14 dagen teruggestort worden op de in de bestelling aangegeven rekening. Extra kosten van eventuele nalevering worden door Flint & Phillip bekostigd.
8.4 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
8.5 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem te beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn.
8.6 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor Flint & Phillip. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van de enige overeenkomst aan Flint & Phillip verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering over op de klant. Het risico van eventuele retourzending van de artikelen is voor de klant.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening.

Artikel 10 Retour

10.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met info@flintandphillip.nl. Volgens de wet “koop op afstand” heeft hij/zij een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met Flint & Phillip, dien het artikel binnen 14 werkdagen retour te zijn bij Flint & Phillip, verzendkosten van de retourzending zijn voor de rekening van de klant.
10.2 Het gehele aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van Flint & Phillip binnen 14 werkdagen teruggestort op de door de klant opgegeven rekening.
10.3 Flint & Phillip behoudt het recht om retourneren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Flint & Phillip of andere rechthebbenden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Flint & Phillip gebruik te maken van de genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Garantie en Schadevergoeding

13.1 Bij levering dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen binnen 24 uur te melden via een e-mail naar info@flintandphillip.nl.
13.2 Binnen 1 werkdagen na ontvangst van de producten en bij uiterlijke gebreken onverwijld dient de koper, indien van toepassing nauwkeurig en gedetailleerd per e-mail aan Flint & Phillip zijn bezwaren omtrent het afgeleverde kenbaar te maken.
13.3 Onverminderd het vorige lid, is de koper verplicht de hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te nemen.
13.4 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring door Flint & Phillip, waarbij Flint & Phillip het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.
13.5 Flint & Phillip kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.
13.6 Klachten en opmerkingen kunnen gemeld worden via e-mail naar info@flintandphillip.nl of schriftelijk verzonden naar Flint & Phillip, Kienvenneweg 1, 7157 CC te Rekken.
13.7 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consumentde gebreken heeft geconstateerd.
13.8 . Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 3 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.